NL FlagNL
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Gebruiksvoorwaarden

Met het oog op de verschillende mogelijkheden en risico's van het gebruik van internet, hebben we gebruiksvoorwaarden opgesteld (in het hierna volgende: ''Voorwaarden'') voor zowel uw als onze veiligheid. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij deze bindt u zich aan de volgende voorwaarden:

  1. om geen stukken van de website van het Bedrijf in enig medium te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf;
  2. om zich met geen enkele technologie en op geen enkele wijze, anders dan met middelen die op onze Website zelf ter beschikking worden gesteld of met andere middelen die we expliciet voor dit doel aanwijzen, toegang te verschaffen tot enige inhoud van onze Website;
  3. niets te wijzigen aan de website of de inhoud hiervan;
  4. op geen enkele wijze de beveiligingsmaatregelen van de Website te (proberen te) ontduiken, deactiveren of zich op enige andere manier te bemoeien met de veiligheid van de Website of met functionaliteiten die (i) het gebruik of het kopiëren van de inhoud tegengaan of beperken of (ii) beperkingen opleggen aan het gebruik van de website of de toegang tot de Website of de inhoud daarop;
  5. om onze Website niet voor commerciële of professionele doeleinden te gebruiken;
  6. om geen inhoud van onze Website permanent of tijdelijk te downloaden, kopiëren, opslaan of verspreiden.

2. COPYRIGHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

We zijn - tenzij het tegendeel expliciet wordt vermeld - de eigenaar of bevoegde gebruiker van alle beschikbare informatie op onze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, scripts, afbeeldingen, grafieken, grafische voorstellingen, foto's, audio- en videobestanden en interactieve stukken (hierna: "Inhoud”). Alle Inhoud is ofwel ons eigendom ofwel onder licentie bij ons, en is onderhevig aan copyright, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van ons of van onze licentiegevers. Eventuele op onze Website aanwezige handelsmerken van derden zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Niets van de inhoud van onze Website mag worden gedownload, gekopieerd, nagemaakt, verspreid, doorgegeven, uitgezonden, tentoongesteld, verkocht, in licentie gegeven, gewijzigd, hergebruikt, toegeëigend of gebruikt of op welke andere manier dan ook worden geëxploiteerd voor openbare of commerciële doeleinden of enig ander doeleind, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons alle rechten voor op de Inhoud, ook indien niet expliciet aangegeven.
Elke overtreding van onze copyrights en andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom, inclusief de rechten van derden, kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke stappen tegen de overtreder.

3. AANSPRAKELIJKHEID

We doen er alles aan om onze informatie zo duidelijk, helder en actueel mogelijk weer te geven. Niettemin kunnen er onbedoelde fouten in de informatie voorkomen. We zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor typefouten en voor de accuratesse, volledigheid en tijdigheid van de informatie op onze Website.
De informatie en gegevens verstrekt op onze Website kunnen zonder aankondiging van tijd tot tijd gewijzigd worden. Aan de op onze Website aangeboden en ter beschikking gestelde diensten, informatie en gegevens kan geen enkel recht worden ontleend.
Indien zich op onze Website links of doorverwijzingen bevinden naar internetpagina's van derden dragen wij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal, informatie of communicatie op de desbetreffende websites, noch voor enige link daarop. Wij verklaren hierbij dat we niet per se de inhoud en/of meningen onderschrijven van derden op een gelinkte website.
Door onze Website te gebruiken, geeft u te kennen op de hoogte te zijn van alle risico's die kunnen samenhangen met het gebruik van deze Website, inclusief mogelijk risico op schade aan uw computer, software of data door een virus, software of enig ander bestand dat kan worden overgedragen of geactiveerd door een pagina op onze Website of uw toegang daartoe.
Het Bedrijf is in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de Website van het Bedrijf en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het schenden van rechten van derden.
Met uitzondering van schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid van onze kant, kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, interruptie van bedrijfsprocessen of beschadiging van software of elektronische bestanden, door of op enige wijze gerelateerd aan het gebruik van de Website van het Bedrijf.

4. PERSOONSGEGEVENS

Op persoonlijke of bedrijfsgerelateerde gegevens is het beleid van het Bedrijf inzake gegevensbescherming van toepassing.

5. OVERIGE BEPALINGEN

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.